top of page

Arborist

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare, beroende på kompetensnivå.
En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad underhållsbeskärning, vilket innebär att döda, svaga eller skadade grenar åtgärdas. Andra vanliga syften med arbetet är att säkerställa trädens funktion och undvika konflikter med deras omgivning. En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och besiktning är viktiga uppgifter.
Den vanligaste certifieringen i Sverige utfärdas av European Arboricultural Council och kallas European Tree Worker

Det här kan en arborist hjälpa till med Beskärning En arborist kan avgöra vilken typ av beskärning som behövs för att ett träd ska vara friskt, fint och säkert. Vid beskärning används tekniker som omfattar att ta bort grenar som: • påverkar ledningar eller byggnader • är i vägen för vägar eller trottoarer • är döda, svaga, drabbade av röta och utgör en oacceptabel risk • är sjuka eller drabbade av insektsangrepp • har skadats av stormar Andra beskärningstekniker används för att unga träd ska få en mer stabil struktur, för att förbättra trädens form och för att minska risken för att träd eller omgivning skadas vid exempelvis stormar. Borttagning av träd Även om borttagning av träd är något som bör övervägas noggrant så finns det tillfällen då det måste göras. En arborist kan hjälpa dig att avgöra om ett träd behöver tas ner, exempelvis om trädet: • är dött eller döende • anses utgöra en oacceptabel risk • utgör ett hinder som inte kan åtgärdas genom beskärning • tränger och skadar andra, mer önskvärda träd • ska ersättas av ett mer passande exemplar • står i vägen för nybyggnation Akut Trädvård Stormar kan få grenar och hela träd att falla ner och skada andra träd, byggnader eller bilar. Träd är mycket tunga, och det kan vara farligt att ta bort eller beskära ett stormskadat träd. En arborist kan utföra jobbet på ett säkert sätt och minska risken för att personer eller egendom kommer till skada. Plantering En del arborister planterar träd, och de flesta kan rekommendera vilka arter som passar för en viss plats. Fel träd på fel plats kan leda till framtida problem, exempelvis då trädet inte har utrymme att växa, drabbas av insektsangrepp och sjukdomar eller växer dåligt. Diagnostisering av skadegörare  Mndra tjänsterr utrymme att växa, drabbas av insektsangrepp och sjukdomar eller • kronstabilisering för att stötta grenar med svag förankring • syresättning av jorden för bättre rottillväxt  konsultation och juridisk expertis i trädrelaterade ärenden, exempelvis ekonomisk värdering av träd. Så väljer du rätt arborist för jobbet • Kontrollera att arboristen är medlem i Svenska trädföreningen. Genom att vara medlemmar i föreningen visar de att de vill hålla sig uppdaterade kring de senaste teknikerna och den senaste informationen. 


Så vad gör en Arborist?

Arborister är professionella som är utbildade och certifierade i trädfällning och trädvård. De arbetar med att sköta och vårda träd och trädgårdar. Deras arbetsuppgifter kan inkludera:

  • Trädfällning: Att avlägsna träd på ett säkert sätt, antingen helt eller delvis.

  • Trädbeskärning: Att beskära träd för att förbättra deras form, hälsa eller säkerhet.

  • Trädvård: Att sköta träd genom att gödsla, bekämpa skadedjur och sjukdomar, och förebygga skador.

  • Konsultation: Att ge råd och rekommendationer till kunder om trädvård, säkerhet och planering av trädgårdar.

  • Utbildning: Att utbilda kunder och andra professionella om trädvård och säkerhet.

Arborister är också ansvariga för att följa alla lagar och regler som gäller trädfällning och trädvård och för att arbeta på ett säkert sätt för att undvika skador på personer och fastigheter.

Arborister är professionella som är utbildade och certifierade i trädfällning och trädvård. De arbetar med att sköta och vårda träd och trädgårdar. Deras arbetsuppgifter kan inkludera:

  • Trädfällning: Att avlägsna träd på ett säkert sätt, antingen helt eller delvis.

  • Trädbeskärning: Att beskära träd för att förbättra deras form, hälsa eller säkerhet.

  • Trädvård: Att sköta träd genom att gödsla, bekämpa skadedjur och sjukdomar, och förebygga skador.

  • Konsultation: Att ge råd och rekommendationer till kunder om trädvård, säkerhet och planering av trädgårdar.

  • Utbildning: Att utbilda kunder och andra professionella om trädvård och säkerhet.

Arborister är också ansvariga för att följa alla lagar och regler som gäller trädfällning och trädvård och för att arbeta på ett säkert sätt för att undvika skador på personer och fastigheter.

Kontrollera om de har ett arboristcertifikat utfärdat av ISA eller ETW. Certiferade arborister är erfarna yrkesmänniskor som klarat ett omfattande prov som omfattar alla aspekter inom trädvård. • Be om att få se ett försäkringsbevis. En seriös arborist har försäkring som täcker skador på person såväl som egendom, samt en arbetsskadeförsäkring. • Be om referenser för att ta reda på var företaget utfört uppdrag som liknar det du vill ha utfört. Tveka inte att kontrollera referenser eller besöka andra platser där företaget eller personen har utfört arbeten på träd. • Ta in mer än en offert, såvida du inte känner och litar på arboristen. • Acceptera inte alltid det lägsta budet. Titta närmare på referenser och uppgifter om de företag som lämnat anbuden, och gör en avvägning mellan pris, vilket arbete som ska utföras, yrkesskicklighet och hur proffsigt de agerar. • Tänk på att duktiga arborister bara använder metoder som är accepterade i branschen. Många gånger kan det exempelvis vara olämpligt att toppkapa träd, ta bort stora mängder friskt ved eller använda stege. Genom att anlita rätt person kan du vara säkrare på att personen använder rätt metod för det specifika uppdraget. • Få det skriftligt. De flesta seriösa arborister ser till att deras kunder skriver på ett avtal. Läs igenom avtalet noggrant. Var inte rädd att ställa frågor, som: Vad är en certifierad arborist? Det viktigt att veta att arborist inte är en skyddad titel – vem som helst kan kalla sig arborist. För att veta att personen du anlitar har rätt kompetens måste du därför även specificera om personen ska vara certifierad eller ha klarat vissa kurser. Om du inte kräver detta kan du i princip få en person som helt saknar utbildning, som genomför uppdraget. Detta kan leda till felaktiga beskärningar, felaktiga rekommendationer och i värsta fall att trädet måste fällas eller att uppdraget blir betydligt dyrare än vad du först räknade med. Men, en certifiering innebär ingen garanti för att ett kvalitativt arbete så du måste fortfarande kolla upp referenser! Olika typer av arborister En certifiering innebär att en oberoende part har kontrollerat att arboristen klarar vissa praktiska och teoretiska prov. Detta innebär att en skola som utbildar inte samtidigt får vara den som granskar kunskapen och därmed certifierar. Nedan beskrivs de två vanligaste certifieringarna. ISA - International Society of Arboriculture har två olika typer av certifiering av arborister: ISA Certified Arborist och ISA Certified Tree Worker Climber Specialist. Att bli ISA Certified Arborist innebär att personen har teoretisk kunskap kring träd och trädvård, men inte att den har erfarenhet av klättrande trädvård. För att bli ISA Certified Tree Worker Climber Specialist krävs både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Den vanligaste certifieringen för klättrande arborister i Sverige är ETW - European Tree Worker som drivs av EAC - European Arboricultural Council. För att kunna bli ETW certifierad krävs både teoretiska och praktiska prov, vilka överses av personer som godkänts av EAC eller dess samarbetspartners.

Trädfällning online hjälper kunder att hitta Arboristföretag till bäst pris i sverige med kvalité
bottom of page